Privacy verklaring

Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarmee ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het behandelproces
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. informatie van de zorgverzekeraar

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst die wordt gesloten tussen de patiënt en de behandelaar.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam / voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Straatnaam
 • Postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • Huisarts
 • BSN
 • ID of paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitwisselen van de patiëntgegevens t.b.v. de behandeling

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing
 • Doorverwijzing

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam / voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • AGB-code
 • Naam praktijk / instelling
 • Straatnaam
 • Postcode en plaats

Uw persoonsgegevens worden door fysiotherapeutisch Centrum Vathorst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. Bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam / voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • AGB – code
 • BIG – nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN – nummer
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door fysiotherapeutisch Centrum Vathorst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een  onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In dergelijke gevallen dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst van ons gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Afspraken app

Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of pushbericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice
betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf
verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak.
Vraag naar de baliefolder met uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor
bepaalde serviceberichten.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contact

Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst

Eelerberg 6

3825 BE Amersfoort

033-7852174

info@fysiotherapeutvathorst.nl

download de privacyverklaring als pdf

Deel onze pagina...Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
Linkedin

De praktijk waar u zich thuis voelt!

Fysiotherapeutisch Centrum Vathorst VOF, Eelerberg 6, 3825 BE, Amersfoort. KvK 32138247, vestigingsnummer 8387990